Bømlo Kyrkjelege Fellesråd
 

Fellesrådet legg tilhøva til rette og hjelper til med å organisere arbeidet i kyrkja lokalt på ein best mogleg måte. Fellesrådet har på mange område fått fullmakt til å gjere sjølvstendige vedtak på vegner av sokna. Det vil utfordre sokna til samarbeid og kompromissløysingar. Fellesrådet vil vidare vere viktig som talerøyr for den felles strategien i kyrkjelydane, og for prioriteringar og økonomi overfor kommunen. Kyrkjelova § 14 gir dei konkrete oppgåvene til fellesrådet. (Kjelde: kyrkja.no)

Fellesrådsmedlemmene på Bømlo er følgjande: 

 

 Leiar   Roald Stautland  Lykling sokneråd
 Nestleiar  Berit Hallaråker  Bremnes sokneråd
 Medlem  Odd Kåre Sakseid  Bremnes sokneråd
 Medlem  Elin Taranger  Moster sokneråd
 Medlem  Elisabeth D. Håland Bjørnevik  Lykling sokneråd
 Medlem  Mona Ingvaldsen Hodne  Moster sokneråd
 Medlem  Solfrid Kjellaug Lønning  Bømlo sokneråd
 Medlem  Trygve Totland  Bømlo sokneråd
 Sokneprest   Asbjørn Gundersen  
 Kommunalrepr.  Sammy Olsen  
 1. vara  Anne Berit T. Hope  Bremnes sokneråd
 2.vara   Per Nygård  Bremnes sokneråd
 1.vara  Rune Sivertsen  Moster sokneråd
 2.vara  Per Harald Gjerde  Moster sokneråd
 1.vara   Sissel Steinsland Gåsland  Lykling sokneråd
 2.vara   Leif-Steinar Sakseid  Lykling sokneråd
 1.vara   Odd Ingvar Nilssen  Bømlo sokneråd
 2.vara  Elin Vold  Bømlo sokneråd
 vara sokneprest   Roald Drønen  
 vara kommunal repr.  Roy Pedersen  

 

 

Møtedatoar 2019:
- 30. januar

- 20. mars

- 15. mai
 

- 4. september

- 30. oktober

- 27. november

 

 

 

25. august 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando