Bremnes Sokneråd

Hovedansvaret for gudstenester og kyrkjelege handlingar er lagt til presten. Utover det ligg den kyrkjelege myndigheit på lokalplanet til soknet, representert ved soknerådet og fellesrådet.«Soknerådet trekk avgjersler og opptrer på vegne av soknet når det ikkje er fastsett i eller i medhold av lov at myndigheta er lagt til kyrkjeleg fellesråd eller eit anna organ» (Kyrkjelova § 5 annet ledd). 

Det er soknet som er den grunnleggande eining og rettssubjekt, men det er to organ som opptrer på vegne av denne grunnleggande enininga: Soknerådet og kyrkeleg fellesråd. Soknerådets ansvar kan utleiast av kyrkjelova § 5 og § 9, av gudstenestebøkene og av vedtak i Kyrkjemøtet. (Kjelde: kyrkja.no)

 


Soknerådet i Bremnes består av:

 

 

 Leiar/ FR  Berit M. Hallaråker
 Nestleiar / FR  Odd Kåre Sakseid 
 Kasserar   Marie Habbestad
 Sekr   Jarle Havn
 1.vara FR  Anne Berit T. Hope
 Medlem  Lene Fylkesnes Nesse
 Medlem   Anne Lie Steinsbø
 2. vara FR  Per Nygård
 Sokneprest   Asbjørn Gundersen 
 1.vara   John Olav Habbestad
 2.vara   Leif Røyrøy
 3.vara   Iren Torget 
 4.vara   Solveig Ingebjørg Habbestad 
 5.vara   Åsmund Håvik 

 

Møtedatoar for våren 2019:

- 29. januar

- 19. februar

- 24. mars Årsmøte

- 26. mars

- 30. april

- 11. juni

 

25. august 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando