Lykling Sokneråd

Hovedansvaret for gudstenester og kyrkjelege handlingar er lagt til presten. Utover det ligg den kyrkjelege myndigheit på lokalplanet til soknet, representert ved soknerådet og fellesrådet.«Soknerådet trekk avgjersler og opptrer på vegne av soknet når det ikkje er fastsett i eller i medhold av lov at myndigheta er lagt til kyrkjeleg fellesråd eller eit anna organ» (Kyrkjelova § 5 annet ledd). 

Det er soknet som er den grunnleggande eining og rettssubjekt, men det er to organ som opptrer på vegne av denne grunnleggande enininga: Soknerådet og kyrkeleg fellesråd. Soknerådets ansvar kan utleiast av kyrkjelova § 5 og § 9, av gudstenestebøkene og av vedtak i Kyrkjemøtet. (Kjelde: kyrkja.no)

 


Soknerådet i Lykling består av:

 

 Leiar  Torunn Tveita
 Nestleiar sokneråd/ FR  Roald Magne Stautland
 Kasserar / 1.vara FR  Sissel Steinsland Gåsland
 Sekretær  Margunn Ersland
 FR.medlem  Elisabeth Diane Bjørnevik
 2. vara FR  Leif-Steinar Sakseid
Medlem  Alfhild Olaug Hestenes
 Sokneprest  Roald Drønen
 1.vara Soknerådet  Hildegunn Sortland Våge
 2.vara Soknerådet  

 

Møtedatoar våren 2019:
- 23. januar

- 6. mars

- 31. mars - Årsmøte

- 3. april

- 22. mai

- 19. juni

25. august 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando