Møtebøker på nett


Visste du at på www.bomlo.kyrkja.no kan du finne møtebøker og referat frå alle sokneråda på Bømlo og frå Bømlo kyrkjelege Fellesråd? 

Det er fleire svært viktig organ som er med å styrer drifta i kyrkjene våre på Bømlo. Kvart av dei fire sokna Bremnes, Lykling, Moster og Bømlo har sitt eige sokneråd som saman med presten har ansvar for det kristlege livet i soknet.

Kvart sokneråd har representantar inn i Fellesrådet som har ansvar for drift og vedlikehold av kyrkjebygga. 

Utanom dette kjem også råd for diakoniarbeidet og lokale trusopplæringsutval.

Sjekk ut møtebøker frå dei ulike råda under Råd, Utval og Offentlege Dokument

Tilbake