Bømlo kyrkjelege fellesråd > Livets gong > Dåp Bømlo, Kyrkja, Dåp,
 


Dåp
Til lukke med barnet. Kyrkjelydane i Bømlo vil ynskja dykk til lukke med barnet de har fått, og velkomne til dåp! Vil du vita meir om kyrkja sitt syn på dåpen, kan du gå til Den Norske Kyrkja si side om dåpen. Særleg ber vi dykk merka nokre av dei tinga som er nemnde der:

Gåve og oppgåve?
Ved å døypa borna gjev vi borna del i ei stor og viktig gåve. Samstundes tek vi på oss ei oppgåve. Foreldre, fadrar, og kyrkjelyd lovar saman å gje borna ei kristen oppseding. Det tyder at døypte born har rett til opplæring i kristen tru!

Fadrar

Når de vel fadrar, tenk då på kva som er fadrane si viktigaste oppgåve, kva dei er med og lovar. Dei skal vera med å be for barnet og hjelpa til at barnet kan få ei kristen oppseding.

Foreldre
Foreldra er sjølvsagt dei næraste til å gje barnet ei kristen opplæring. Lovnaden ein gjev, er ikkje først og fremst til presten, men til barnet og til Gud.

Ugifte foreldre
Etter endringar i barnelova, som tråtte i kraft 1.januar 2006, har sambuarar automatisk felles foreldreansvar for felles barn. Farskapet må vera stadfesta.
Fram til dåpen skal de gå fram slik: Ring kyrkjekontoret på telefon 53 42 32 80 man-fre kl. 10 -14 og avtal dåpsdato. (Gudstenester med høve til dåp finn du nederst på sida). Fyll ut skjemaet innmelding til dåp og send det til kyrkjekontoret. Skjemaet innmelding til dåp kan du hente her nederst på sida her som word dokument. Skriv inn på skjemaet den avtalte dato, kyrkje og klokkeslett for dåpen. Det mest vanlege er å døypa i den kyrkja ein soknar til, men ein har høve til å velja ei anna kyrkje i prestegjeldet eller ein annan stad om det er ynskjeleg. På skjemaet skal de føra på fødselsdato, personnummer og namn på barnet og  foreldra.

Det må også finnast 2-6  fadrar og namnet og adressa deira må førast på. Deretter sender me ei helsing til fadrane med invitasjon til gudstenesta og dåpen. Send skjemaet "Innmelding til dåp" så snart som mogleg til Bømlo Kyrkjelege Fellesråd, Leirdalen 1,  5430 Bremnes. Det gjeld og ved dåp i andre prestegjeld. Ta kontakt med kyrkjekontoret om du lurar på noko. Telefon 53 42 32 80  mån-fre,  kl. 9.00 - 14.30. Ikkje gløym å fylla inn dykkar eige telefonnummer så vi kan ta kontakt med dykk før dåpen og avtala dåpssamtale.

Dåpsamtale/møte
De vert kontakta i veka før dåpen med invitasjon til dåpssamtale eller dåpsmøte i kyrkja. Nokre gonger, når det ikkje er mange born som skal døypast, tilbyr presten seg å koma heim til dykk for dåpssamtale. Er det fleire born som skal døypast same sundag, vert det ofte skipa til eit dåpsmøte i kyrkja der ein går gjennom dåpsliturgien, snakkar litt om dåpen si gåve og oppgåve, og om det praktiske rundt dåpshandlinga i kyrkja. Det er oftast fredagen eller torsdagen i same veka som dåpen skal vera.

Spørsmål rettas til:
4. desember 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort