Tru:D - Dåp

Til lukke med barnet. Kyrkjelydane i Bømlo vil ynskja dykk til lukke med barnet de har fått, og velkomne til dåp! Vil du vita meir om kyrkja sitt syn på dåpen, kan du gå til Den Norske Kyrkja si side om dåpen. Særleg ber vi dykk merka nokre av dei tinga som er nemnde der.

Gåve og oppgåve?
Ved å døypa borna gjev vi borna del i ei stor og viktig gåve. Samstundes tek vi på oss ei oppgåve. 
Foreldre, fadrar, og kyrkjelyd lovar

saman å gje borna ei kristen oppseding. Det tyder at døypte born har rett til opplæring i kristen tru!

Fadrar
Når de vel fadrar, tenk då på kva som er fadrane si viktigaste oppgåve, kva dei er med og lovar. Dei skal vera med å be for barnet og hjelpa til at barnet kan få ei kristen oppseding.


Foreldre
Foreldra er sjølvsagt dei næraste til å gje barnet ei kristen opplæring. Lovnaden ein gjev, er ikkje først og fremst til presten, men til barnet og til Gud.

Ugifte foreldre
Etter endringar i barnelova, som tråtte i kraft 1.januar 2006, har sambuarar automatisk felles foreldreansvar for felles barn. Farskapet må vera stadfesta.
Fram til dåpen skal de gå fram slik: 
- Ring kyrkjekontoret på telefon 53 42 32 80 tysdag til torsdag kl. 09.00 -14.30 og avtal dåpsdato.
- Fyll ut skjemaet innmelding til dåp og send det til kyrkjekontoret. Skjemaet "Innmelding til dåp" finn du i kollonna til høgre.
- Skriv inn på skjemaet den avtalte dato, kyrkje og klokkeslett for dåpen. Det mest vanlege er å døypa i den kyrkja ein soknar til, men ein har høve til å velja ei anna kyrkje om det er ynskjeleg.
- På skjemaet skal de føra på fødselsdato, personnummer og namn på barnet og  foreldra.

- Det må også finnast 2-6  fadrar og namnet og adressa deira må førast på.
- Deretter sender me ei helsing til fadrane med invitasjon til gudstenesta og dåpen.
- Send skjemaet "Innmelding til dåp" så snart som mogleg til Bømlo Kyrkjelege Fellesråd, Leirdalen 1, 5430 Bremnes. Det gjeld og ved dåp andre stadar.

Ta kontakt med kyrkjekontoret om du lurar på noko. Telefon 53 42 32 80  tysdag til torsdag,  kl. 09.00 - 14.30. Ikkje gløym å fylla inn dykkar eige telefonnummer så vi kan ta kontakt med dykk før dåpen og avtala dåpssamtale.


Dåpsamtale/møte
De vert kontakta i veka før dåpen med invitasjon til dåpssamtale eller dåpsmøte i kyrkja. Nokre gonger, når det ikkje er mange born som skal døypast, tilbyr presten seg å koma heim til dykk for dåpssamtale. Er det fleire born som skal døypast same sundag, vert det ofte skipa til eit dåpsmøte i kyrkja der ein går gjennom dåpsliturgien, snakkar litt om dåpen si gåve og oppgåve, og om det praktiske rundt dåpshandlinga i kyrkja. Det er oftast fredagen eller torsdagen i same veka som dåpen skal vera.

 

Spørsmål rettas til:

Anne Berit Meling Fylkesnes

Kyrkjelydssekretær
 53423280
 Send e-post

Roald Drønen

- Prest
 53423283
 95076635
 Send e-post

Asbjørn Helge Gundersen

- Prest
 53423284
 91866395
 Send e-post

Aksel Lygre

- Prest
 53423288
 91807024
 Send e-post
24. februar 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando